YOUTUBE: Rakugo Performance

at “The First Rakugo International Competition in Chiba” (Dec.2011)

===========================================================

Rakugo performances since 2010

Rakugo Cafe (Jinbocho, Tokyo)/Uchisaiwai-cho Hall (Tokyo)/Ooedo Nihonbashi-tei (Tokyo)/Nagoya Alliance Francaise/Kunisaki Kodai Matsuri (Oita)/Tokiwa yose (Osaka)/Saravah Tokyo (Shibuya, Tokyo)/Oedo Ryogoku-tei (Tokyo)/Institut francais du Kyushu (Fukuoka)/Thalgo Laguna (Gamagori)/Kyoto City International Foundation